สะพานพระราม

สะพานพระราม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริ
โดยทรงร่างแผนผังสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่
ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นสะพานขึงแบบอสมมาตร ขนาด ๔ ช่องจราจร
ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
และพระราชทานนามว่า “สะพานพระราม ๘”
เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๘
ทั้งทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพาน ใน พ.ศ. ๒๕๔๕
ปัจจุบันสะพานพระราม ๘ ช่วยระบายการจราจรให้คลี่คลายลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริ
โดยทรงร่างแผนผังสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่
ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นสะพานขึงแบบอสมมาตร ขนาด ๔ ช่องจราจร
ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
และพระราชทานนามว่า “สะพานพระราม ๘”
เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๘
ทั้งทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพาน ใน พ.ศ. ๒๕๔๕
ปัจจุบันสะพานพระราม ๘ ช่วยระบายการจราจรให้คลี่คลายลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐