ถนนรัชดาภิเษก

ถนนรัชดาภิเษก

ถนนรัชดาภิเษก เป็นถนนที่ได้รับการก่อสร้างตามกระแสพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนเพิ่มขึ้นเป็นถนนวงแหวน
เพื่อพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชน
เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชดาภิเษก ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี
และพระราชทานนามว่า “ถนนรัชดาภิเษก”
โดยมีปรับปรุงถนนที่มีอยู่เดิม ๑๘ กิโลเมตร และสร้างถนนสายใหม่อีก ๒๗ กิโลเมตร
เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ ความยาวกว่า ๔๕ กิโลเมตร
ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ที่สัญจรเข้า-ออก ระหว่างใจกลางเมืองกับชุมชนส่วนนอก
ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกทิศทาง
ให้สามารถผ่านกรุงเทพฯ ได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่ศูนย์กลางของเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง

ถนนรัชดาภิเษก เป็นถนนที่ได้รับการก่อสร้างตามกระแสพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนเพิ่มขึ้นเป็นถนนวงแหวน
เพื่อพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชน
เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชดาภิเษก ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี
และพระราชทานนามว่า “ถนนรัชดาภิเษก”
โดยมีปรับปรุงถนนที่มีอยู่เดิม ๑๘ กิโลเมตร และสร้างถนนสายใหม่อีก ๒๗ กิโลเมตร
เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ ความยาวกว่า ๔๕ กิโลเมตร
ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ที่สัญจรเข้า-ออก ระหว่างใจกลางเมืองกับชุมชนส่วนนอก
ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกทิศทาง
ให้สามารถผ่านกรุงเทพฯ ได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่ศูนย์กลางของเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐