เครื่องบินพระราชทานนาม

เครื่องบินพระราชทานนาม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นอกจากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ แก่กระทรวงคมนาคม
โดยพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนากิจการคมนาคมทางอากาศแล้ว
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่เครื่องบินรับส่งผู้โดยสาร
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เครื่องบินลำแรกที่เริ่มปฏิบัติการบินจวบจนถึงปัจจุบัน
จำนวน 160 ลำ เช่น วิสุทธกษัตรีย์ ชัยปราการ หริภุญชัย บวรรังสี เทพประสิทธิ์ ศิริโสภาคย์
ดารารัศมี พิมรา ศรีสุริโยทัย ศรีสัชนาลัย อลงกรณ์ เทพราช เป็นต้น
ตลอดจนฝูงบิน แอร์บัส A๓๘๐ จำนวน ๖ ลำ ที่มีนามพระราชทานเป็นชื่อของอำเภอต่าง ๆ ในประเทศไทย
ได้แก่ ศรีรัตนะ พยุหะคีรี มัญจาคีรี ศรีราชา กมลาไสย และไชยา
และเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดที่เริ่มปฏิบัติการบิน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ แอร์บัส A๓๕๐-๙๐๐
ที่มีนามพระราชทานว่า “วิเชียรบุรี”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นอกจากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ แก่กระทรวงคมนาคม
โดยพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนากิจการคมนาคมทางอากาศแล้ว
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่เครื่องบินรับส่งผู้โดยสาร
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เครื่องบินลำแรกที่เริ่มปฏิบัติการบินจวบจนถึงปัจจุบัน
จำนวน 160 ลำ เช่น วิสุทธกษัตรีย์ ชัยปราการ หริภุญชัย บวรรังสี เทพประสิทธิ์ ศิริโสภาคย์
ดารารัศมี พิมรา ศรีสุริโยทัย ศรีสัชนาลัย อลงกรณ์ เทพราช เป็นต้น
ตลอดจนฝูงบิน แอร์บัส A๓๘๐ จำนวน ๖ ลำ ที่มีนามพระราชทานเป็นชื่อของอำเภอต่าง ๆ ในประเทศไทย
ได้แก่ ศรีรัตนะ พยุหะคีรี มัญจาคีรี ศรีราชา กมลาไสย และไชยา
และเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดที่เริ่มปฏิบัติการบิน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ แอร์บัส A๓๕๐-๙๐๐
ที่มีนามพระราชทานว่า “วิเชียรบุรี”

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐