ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานที่สามารถรองรับเครื่องบินโดยสารที่บินระหว่างประเทศไทย
เปิดให้บริการการเดินทางระหว่างเชียงราย-กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย”
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเคยประทับ ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย

ท่าอากาศยานที่สามารถรองรับเครื่องบินโดยสารที่บินระหว่างประเทศไทย
เปิดให้บริการการเดินทางระหว่างเชียงราย-กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย”
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเคยประทับ ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐