รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
ระยะแรก ช่วงหัวลำโพง-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-บางซื่อ ว่า “เฉลิมรัชมงคล”
อันมีความหมายว่า เฉลิมฉลองความเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชา
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙
และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โดยรถไฟฟ้าสายนี้ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชนทางรางของรถไฟ
กับรถไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
ระยะแรก ช่วงหัวลำโพง-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-บางซื่อ ว่า “เฉลิมรัชมงคล”
อันมีความหมายว่า เฉลิมฉลองความเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชา
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙
และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โดยรถไฟฟ้าสายนี้ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชนทางรางของรถไฟ
กับรถไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐