สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์”
อันมีความหมายว่า สะพานที่เป็นอนุสรณ์ถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐ มหาเจษฎาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดสะพาน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยสะพานแห่งนี้มีความยาว ๔๖๐ เมตร ขนาด ๖ ช่องจราจร
สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี
และช่วยระบายความหนาแน่นของการจราจรจากเส้นทางข้างเคียงโดยรอบ ได้แก่
ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ และถนนนครอินทร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์”
อันมีความหมายว่า สะพานที่เป็นอนุสรณ์ถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐ มหาเจษฎาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดสะพาน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยสะพานแห่งนี้มีความยาว ๔๖๐ เมตร ขนาด ๖ ช่องจราจร
สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี
และช่วยระบายความหนาแน่นของการจราจรจากเส้นทางข้างเคียงโดยรอบ ได้แก่
ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ และถนนนครอินทร์

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐