ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เป็นทางพิเศษสายแรกของประเทศไทย
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามที่สื่อความหมาย
เสมือนหนึ่งสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองมหานครที่สถิตสถาพรมาเป็นระยะเวลาถึง ๒๐๐ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเริ่มเปิดให้บริการ “ทางพิเศษเฉลิมมหานคร” เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
เพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคต่าง ๆ ของประเทศเข้าด้วยกัน
โดยไม่ต้องเดินทางผ่านการจราจรหนาแน่นในใจกลางกรุงเทพฯ
รวมทั้งช่วยการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือคลองเตยกับภาคต่าง ๆ ให้สะดวกรวดเร็ว
รวมระยะทาง ๒๗.๑ กิโลเมตร ประกอบด้วย ๓ เส้นทาง ได้แก่
สายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-ท่าเรือ

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เป็นทางพิเศษสายแรกของประเทศไทย
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามที่สื่อความหมาย
เสมือนหนึ่งสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองมหานครที่สถิตสถาพรมาเป็นระยะเวลาถึง ๒๐๐ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเริ่มเปิดให้บริการ “ทางพิเศษเฉลิมมหานคร” เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
เพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคต่าง ๆ ของประเทศเข้าด้วยกัน
โดยไม่ต้องเดินทางผ่านการจราจรหนาแน่นในใจกลางกรุงเทพฯ
รวมทั้งช่วยการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือคลองเตยกับภาคต่าง ๆ ให้สะดวกรวดเร็ว
รวมระยะทาง ๒๗.๑ กิโลเมตร ประกอบด้วย ๓ เส้นทาง ได้แก่
สายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-ท่าเรือ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐