เรือเด่นสุทธิ

เรือเด่นสุทธิ

เรือพร้อมอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลราชอาณาจักรเดนมาร์ก
น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเรือขจัดคราบน้ำมันลำนี้ว่า “เด่นสุทธิ”
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
พร้อมกับทรงเจิมเรือเพื่อความเป็นสิริมงคล และทรงรับฟังการบรรยายสรุปสมรรถนะ
ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันของเรือเด่นสุทธิ
เรือเด่นสุทธิเป็นเรืออเนกประสงค์ ขึ้นประจำการครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๔๐
มีภารกิจหลักในการขจัดคราบน้ำมัน และภารกิจรองในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางน้ำด้านอื่น ๆ เช่น การช่วยดับเพลิงในทะเล การตรวจการณ์ทางทะเล การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
ครอบคลุม ๓ พื้นที่ ได้แก่ ฝั่งอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดตราด
ฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง-จังหวัดสตูล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเรือเด่นสุทธิมีขนาด ๒๑๓ ตันกรอส ความยาว ๓๐.๘๐ เมตร ความยาวที่แนวน้ำ ๒๖ เมตร
ความกว้าง ๗.๘๐ เมตร ความลึก ๓.๒๐ เมตร และอัตรากินน้ำลึก ๒.๒๕ เมตร

เรือพร้อมอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลราชอาณาจักรเดนมาร์ก
น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเรือขจัดคราบน้ำมันลำนี้ว่า “เด่นสุทธิ”
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
พร้อมกับทรงเจิมเรือเพื่อความเป็นสิริมงคล และทรงรับฟังการบรรยายสรุปสมรรถนะ
ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันของเรือเด่นสุทธิ
เรือเด่นสุทธิเป็นเรืออเนกประสงค์ ขึ้นประจำการครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๔๐
มีภารกิจหลักในการขจัดคราบน้ำมัน และภารกิจรองในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางน้ำด้านอื่น ๆ เช่น การช่วยดับเพลิงในทะเล การตรวจการณ์ทางทะเล การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
ครอบคลุม ๓ พื้นที่ ได้แก่ ฝั่งอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดตราด
ฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง-จังหวัดสตูล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเรือเด่นสุทธิมีขนาด ๒๑๓ ตันกรอส ความยาว ๓๐.๘๐ เมตร ความยาวที่แนวน้ำ ๒๖ เมตร
ความกว้าง ๗.๘๐ เมตร ความลึก ๓.๒๐ เมตร และอัตรากินน้ำลึก ๒.๒๕ เมตร

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐