เรือสาครวิสัย

เรือสาครวิสัย

เรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ลำที่ 3
ภายในเรือประกอบด้วยห้องเรียน ห้องจำลองการเดินเรือ และอุปกรณ์ที่ใช้ทำการฝึก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “สาครวิสัย”
อันมีความหมายว่า ความสามารถทางน้ำหรือทางทะเล
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เรือสาครวิสัยมีขนาด ๔,๒๐๐ ตันกรอส ความยาว ๙๒ เมตร ความกว้าง ๑๖.๘๐ เมตร
สูง ๙.๓๐ เมตร กินน้ำลึก ๖ เมตร สามารถรองรับนักเรียนได้ ๒๐๐ คน ครูฝึก ๒๐ คน นายประจำเรือ ๓๒ คน
สำหรับใช้ในการฝึกบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการเดินเรือ
โดยจะมีการจำลองสถานการณ์เหมือนจริง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันในขณะเดินเรือ
ให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

เรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ลำที่ 3
ภายในเรือประกอบด้วยห้องเรียน ห้องจำลองการเดินเรือ และอุปกรณ์ที่ใช้ทำการฝึก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “สาครวิสัย”
อันมีความหมายว่า ความสามารถทางน้ำหรือทางทะเล
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เรือสาครวิสัยมีขนาด ๔,๒๐๐ ตันกรอส ความยาว ๙๒ เมตร ความกว้าง ๑๖.๘๐ เมตร
สูง ๙.๓๐ เมตร กินน้ำลึก ๖ เมตร สามารถรองรับนักเรียนได้ ๒๐๐ คน ครูฝึก ๒๐ คน นายประจำเรือ ๓๒ คน
สำหรับใช้ในการฝึกบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการเดินเรือ
โดยจะมีการจำลองสถานการณ์เหมือนจริง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันในขณะเดินเรือ
ให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐