เรือชลธารานุรักษ์

เรือชลธารานุรักษ์

เรืออเนกประสงค์ ทำหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
โดยมีภารกิจหลักในการขจัดคราบน้ำมัน ดับเพลิงในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
และภารกิจเสริมในการช่วยค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
ในสภาวะปกติ ใช้เป็นเรือฝึกอบรมบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างต่อเนื่อง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ชลธารานุรักษ์”
เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เรือชลธารานุรักษ์มีขนาด ๒๙๓.๕๓ ตันกรอส ความยาว ๔๑.๘๕ เมตร ความกว้างกลางลำ ๘ เมตร
กินน้ำลึก ๒.๒๐ เมตร ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘ นอต
มีห้องเก็บเสบียงอาหารและน้ำจืดเพียงพอสำหรับอยู่ปฏิบัติงานในทะเลได้ไม่น้อยกว่า ๗ วัน

เรืออเนกประสงค์ ทำหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
โดยมีภารกิจหลักในการขจัดคราบน้ำมัน ดับเพลิงในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
และภารกิจเสริมในการช่วยค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
ในสภาวะปกติ ใช้เป็นเรือฝึกอบรมบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างต่อเนื่อง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ชลธารานุรักษ์”
เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เรือชลธารานุรักษ์มีขนาด ๒๙๓.๕๓ ตันกรอส ความยาว ๔๑.๘๕ เมตร ความกว้างกลางลำ ๘ เมตร
กินน้ำลึก ๒.๒๐ เมตร ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘ นอต
มีห้องเก็บเสบียงอาหารและน้ำจืดเพียงพอสำหรับอยู่ปฏิบัติงานในทะเลได้ไม่น้อยกว่า ๗ วัน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐