ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่นับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการคมนาคมทางอากาศของไทย
ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามท่าอากาศยานสากลแห่งใหม่ว่า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”
อันมีความหมายว่า แผ่นดินทอง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการวางแผนและออกแบบให้มีความวิจิตรทันสมัย
และผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยอย่างงดงามและลงตัว
ในฐานะประตูบานแรกที่ต้อนรับอาคันตุกะต่างแดนผู้มาเยือนประเทศไทย
นับเป็นท่าอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
มีศักยภาพสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๔๕ ล้านคนต่อปี รองรับเที่ยวบินได้ ๗๖ เที่ยวบินต่อชั่วโมง
และรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ ๓ ล้านตันต่อปี
โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
นอกจากนี้ รัฐบาลกำหนดให้ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ
พร้อมตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย
และเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการจนได้รับการจัดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ท่าอากาศยาน
ที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกใน พ.ศ. ๒๕๕๓

การสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่นับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการคมนาคมทางอากาศของไทย
ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามท่าอากาศยานสากลแห่งใหม่ว่า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”
อันมีความหมายว่า แผ่นดินทอง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการวางแผนและออกแบบให้มีความวิจิตรทันสมัย
และผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยอย่างงดงามและลงตัว
ในฐานะประตูบานแรกที่ต้อนรับอาคันตุกะต่างแดนผู้มาเยือนประเทศไทย
นับเป็นท่าอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
มีศักยภาพสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๔๕ ล้านคนต่อปี รองรับเที่ยวบินได้ ๗๖ เที่ยวบินต่อชั่วโมง
และรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ ๓ ล้านตันต่อปี
โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
นอกจากนี้ รัฐบาลกำหนดให้ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ
พร้อมตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย
และเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการจนได้รับการจัดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ท่าอากาศยาน
ที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกใน พ.ศ. ๒๕๕๓

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐