เรือตรวจการณ์ใกล้ชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติ

เรือตรวจการณ์ใกล้ชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติ

เรือตรวจการณ์ใกล้ชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เป็นโครงการของกองทัพเรือไทย ที่ต่อยอดมาจากโครงการก่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๙๑-ต.๙๙
ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในช่วงเวลานั้น กองทัพเรือมีแผนปลดประจำการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.๑๑
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากใช้งานมานานประมาณ ๔๐ ปีแล้ว
โดยจัดสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่จำนวน ๓ ลำ ได้แก่ เรือ ต.๙๑๑ เรือ ต.๙๙๒ และเรือ ต.๙๙๓
น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยมีภารกิจคือ การลาดตระเวนชายฝั่ง ป้องกันการแทรกซึม คุ้มครองเรือประมง
ป้องกัน และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ตลอดจนถวายการรักษาความปลอดภัยแด่พระบรมวงศ์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

เรือตรวจการณ์ใกล้ชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เป็นโครงการของกองทัพเรือไทย ที่ต่อยอดมาจากโครงการก่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๙๑-ต.๙๙
ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในช่วงเวลานั้น กองทัพเรือมีแผนปลดประจำการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.๑๑
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากใช้งานมานานประมาณ ๔๐ ปีแล้ว
โดยจัดสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่จำนวน ๓ ลำ ได้แก่ เรือ ต.๙๑๑ เรือ ต.๙๙๒ และเรือ ต.๙๙๓
น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยมีภารกิจคือ การลาดตระเวนชายฝั่ง ป้องกันการแทรกซึม คุ้มครองเรือประมง
ป้องกัน และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ตลอดจนถวายการรักษาความปลอดภัยแด่พระบรมวงศ์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐