การพัฒนาเส้นทางน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การพัฒนาเส้นทางน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนวพระราชดำริด้านเส้นทางน้ำที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎร
ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มีพระราชประสงค์ให้กรมเจ้าท่าขุดลอกร่องน้ำบริเวณอ่าวปากพนัง รวมถึงคลองหน้าโกฏิ
คลองท่าพญา คลองฉุกเฉิน คลองปากระวะ คลองแพรกเมือง
ที่อำเภอหัวไทร และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกหนักติดต่อกัน
ทำให้พื้นที่เพาะปลูกซึ่งเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขัง
การขุดลอกร่องคลองช่วยทำให้การระบายน้ำในแม่น้ำปากพนังไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น
สามารถบรรเทาความเสียหาย ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำของชาวบ้านในพื้นที่
และป้องกันการเกิดปัญหาเรือติดสันดอนในช่วงเวลาน้ำตื้นเขิน

แนวพระราชดำริด้านเส้นทางน้ำที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎร
ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มีพระราชประสงค์ให้กรมเจ้าท่าขุดลอกร่องน้ำบริเวณอ่าวปากพนัง รวมถึงคลองหน้าโกฏิ
คลองท่าพญา คลองฉุกเฉิน คลองปากระวะ คลองแพรกเมือง
ที่อำเภอหัวไทร และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกหนักติดต่อกัน
ทำให้พื้นที่เพาะปลูกซึ่งเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขัง
การขุดลอกร่องคลองช่วยทำให้การระบายน้ำในแม่น้ำปากพนังไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น
สามารถบรรเทาความเสียหาย ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำของชาวบ้านในพื้นที่
และป้องกันการเกิดปัญหาเรือติดสันดอนในช่วงเวลาน้ำตื้นเขิน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐