เส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

การจัดสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นประจำ
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รื้อย้ายเส้นทางรถไฟสายเดิมที่อยู่ในเขตพื้นที่กักเก็บน้ำ
และก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ขึ้นระหว่างสถานีรถไฟแก่งเสือเต้นกับสถานีรถไฟสุรนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
และนำนักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และบริเวณสันเขื่อน
ได้แก่ พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย
พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไร่ดอกทานตะวัน

การจัดสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นประจำ
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รื้อย้ายเส้นทางรถไฟสายเดิมที่อยู่ในเขตพื้นที่กักเก็บน้ำ
และก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ขึ้นระหว่างสถานีรถไฟแก่งเสือเต้นกับสถานีรถไฟสุรนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
และนำนักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และบริเวณสันเขื่อน
ได้แก่ พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย
พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไร่ดอกทานตะวัน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐