รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
ว่า “ฉลองรัชธรรม” อันมีความหมายว่า เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เป็นรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ
ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร รวม ๑๘ สถานี
มีเส้นทางที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวเหนือ-ใต้ ผ่านสถานที่สำคัญมากมาย
ทั้งยังช่วยเชื่อมต่อการเดินทางจากชานเมืองทางด้านจังหวัดนนทบุรี
และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ให้สามารถเข้าสู่ในกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกสบาย และรวดเร็ว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
ว่า “ฉลองรัชธรรม” อันมีความหมายว่า เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เป็นรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ
ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร รวม ๑๘ สถานี
มีเส้นทางที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวเหนือ-ใต้ ผ่านสถานที่สำคัญมากมาย
ทั้งยังช่วยเชื่อมต่อการเดินทางจากชานเมืองทางด้านจังหวัดนนทบุรี
และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ให้สามารถเข้าสู่ในกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกสบาย และรวดเร็ว

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐