การปรับปรุงและใช้ประโยชน์บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย)

การปรับปรุงและใช้ประโยชน์บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย)

กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย)
สร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
กระทรวงคมนาคมยังร่วมรวบรวมเงินบริจาคจากรัฐวิสาหกิจในสังกัดและประชาชน
เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว
พร้อมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นจำนวน ๕๒๐ ล้านบาท
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย)
สร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
กระทรวงคมนาคมยังร่วมรวบรวมเงินบริจาคจากรัฐวิสาหกิจในสังกัดและประชาชน
เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว
พร้อมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นจำนวน ๕๒๐ ล้านบาท
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐