“สืบสาน รักษา ต่อยอด” ความผาสุกของปวงประชา

วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๙”

“สืบสาน รักษา ต่อยอด” ความผาสุกของปวงประชา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่
ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”
พระราชปณิธานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ทั้งยังทรงสนับสนุนการพัฒนากิจการด้านการคมนาคมขนส่งไทยในทุกมิติ
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมสากล
อันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้ว่า
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่
ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”
พระราชปณิธานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ทั้งยังทรงสนับสนุนการพัฒนากิจการด้านการคมนาคมขนส่งไทยในทุกมิติ
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมสากล
อันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้ว่า
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐