วิถีวิวรรธนา ด้วยพระบุญญาบารมี

วิถีวิวรรธนา ด้วยพระบุญญาบารมี

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณา “เบิกเส้นทาง” เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค
เพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่และบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ก่อเกิดเป็นเส้นทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายสาย
ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความสะดวกสบายในการสัญจรเท่านั้น
ยังนำพาความสงบสุขมั่นคง ความเจริญ และความผาสุกร่มเย็นไปสู่คนไทยทุกคน
ทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการ “แก้ปัญหาจราจร” ของมหานคร อันเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อคลี่คลายปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ ทั้งแบบเร่งด่วนในจุดวิกฤตและแบบโครงข่ายจราจร
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า
ให้คล่องตัว ต่อเนื่อง และปลอดภัย

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณา “เบิกเส้นทาง” เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค
เพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่และบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ก่อเกิดเป็นเส้นทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายสาย
ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความสะดวกสบายในการสัญจรเท่านั้น
ยังนำพาความสงบสุขมั่นคง ความเจริญ และความผาสุกร่มเย็นไปสู่คนไทยทุกคน
ทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการ “แก้ปัญหาจราจร” ของมหานคร อันเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อคลี่คลายปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ ทั้งแบบเร่งด่วนในจุดวิกฤตและแบบโครงข่ายจราจร
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า
ให้คล่องตัว ต่อเนื่อง และปลอดภัย

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐