วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็น “วันชาติ” และเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”
เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ซึ่งทรงพระราชอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อประโยชน์สุขเกษมศานต์ของราษฎรตลอดรัชสมัย
นับเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณ
ที่ทรงเป็นองค์บิดาแห่งศาสตร์ต่าง ๆ ถึง ๙ แขนง
ได้แก่ ๑. การจัดการทรัพยากรน้ำ ๒. เทคโนโลยีของไทย ๓. ฝนหลวง ๔. นวัตกรรมไทย
๕. การประดิษฐ์ไทย ๖. การอนุรักษ์มรดกไทย ๗. การวิจัยไทย ๘. มาตรฐานการช่างไทย
และ ๙. การวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็น “วันชาติ” และเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”
เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ซึ่งทรงพระราชอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อประโยชน์สุขเกษมศานต์ของราษฎรตลอดรัชสมัย
นับเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณ
ที่ทรงเป็นองค์บิดาแห่งศาสตร์ต่าง ๆ ถึง ๙ แขนง
ได้แก่ ๑. การจัดการทรัพยากรน้ำ ๒. เทคโนโลยีของไทย ๓. ฝนหลวง ๔. นวัตกรรมไทย
๕. การประดิษฐ์ไทย ๖. การอนุรักษ์มรดกไทย ๗. การวิจัยไทย ๘. มาตรฐานการช่างไทย
และ ๙. การวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐