มหามงคลนาม คมนาคมทางอากาศ

มหามงคลนาม คมนาคมทางอากาศ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นอกจากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศแล้ว
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่วัตถุและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งถือเป็น “มหามงคลนาม” อันเป็นสิริมงคลยิ่งสืบมา
เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เครื่องบินทุกลำของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นอกจากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศแล้ว
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่วัตถุและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งถือเป็น “มหามงคลนาม” อันเป็นสิริมงคลยิ่งสืบมา
เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เครื่องบินทุกลำของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐