มหามงคลนาม คมนาคมทางราง

มหามงคลนาม คมนาคมทางราง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นอกจากทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางแล้ว
ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่วัตถุและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งถือเป็น “มหามงคลนาม” อันเป็นสิริมงคลยิ่งสืบมา
เช่น รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นอกจากทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางแล้ว
ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่วัตถุและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งถือเป็น “มหามงคลนาม” อันเป็นสิริมงคลยิ่งสืบมา
เช่น รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เป็นต้น

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐