มหามงคลนาม คมนาคมทางบก

มหามงคลนาม คมนาคมทางบก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นอกจากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ
พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกแล้ว
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่วัตถุและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งถือเป็น “มหามงคลนาม” อันเป็นสิริมงคลยิ่งสืบมา
เช่น สะพานพระราม ๙ สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒
สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษอุตราภิมุข เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นอกจากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ
พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกแล้ว
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่วัตถุและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งถือเป็น “มหามงคลนาม” อันเป็นสิริมงคลยิ่งสืบมา
เช่น สะพานพระราม ๙ สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒
สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษอุตราภิมุข เป็นต้น

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐