มหามงคลนาม คมนาคมทางน้ำ

มหามงคลนาม คมนาคมทางน้ำ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นอกจากจะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ
พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำแล้ว
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่วัตถุและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งถือเป็น “มหามงคลนาม” อันเป็นสิริมงคลยิ่งสืบมา
เช่น เรือเด่นสุทธิ เรือชลธารานุรักษ์ เรือสาครวิสัย เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นอกจากจะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ
พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำแล้ว
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่วัตถุและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งถือเป็น “มหามงคลนาม” อันเป็นสิริมงคลยิ่งสืบมา
เช่น เรือเด่นสุทธิ เรือชลธารานุรักษ์ เรือสาครวิสัย เป็นต้น

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐