พระมหากรุณาธิคุณ ปกน่านฟ้าไทย

พระมหากรุณาธิคุณ ปกน่านฟ้าไทย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมกิจการด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของไทย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”
และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ทั้งยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยโครงการ “ฝนหลวง”
โดยทรงนำข้อดีของการคมนาคมทางอากาศ
ที่มีความสะดวกรวดเร็วมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปัดเป่าทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า
ซึ่งไม่เพียงแต่นำความชื่นฉ่ำมาสู่หัวใจคนไทยทั้งชาติ แต่ยังนำความปลาบปลื้มปีติมาสู่การบินไทย
และกระทรวงคมนาคมที่มีส่วนร่วมน้อมสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมกิจการด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของไทย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”
และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ทั้งยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยโครงการ “ฝนหลวง”
โดยทรงนำข้อดีของการคมนาคมทางอากาศ
ที่มีความสะดวกรวดเร็วมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปัดเป่าทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า
ซึ่งไม่เพียงแต่นำความชื่นฉ่ำมาสู่หัวใจคนไทยทั้งชาติ แต่ยังนำความปลาบปลื้มปีติมาสู่การบินไทย
และกระทรวงคมนาคมที่มีส่วนร่วมน้อมสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอด

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐