พระบารมีแผ่ไพศาล ทั่วทิศชลธาร

พระบารมีแผ่ไพศาล ทั่วทิศชลธาร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำอย่างยั่งยืน
ทรงให้ความสำคัญกับการ “อนุรักษ์” ควบคู่การ “พัฒนา” สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ
การป้องกัน และแก้ไขมลภาวะเป็นพิษ
ด้วยทรงเล็งเห็นว่า “น้ำคือชีวิต” ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้เจริญเติบโต
และนำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดินไทย
ทั้งยังทรงพระกรุณาฯ พระราชทานแนวพระราชดำริพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำ
เพื่อบรรเทาทุกข์และอำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ราษฎร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำอย่างยั่งยืน
ทรงให้ความสำคัญกับการ “อนุรักษ์” ควบคู่การ “พัฒนา” สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ
การป้องกัน และแก้ไขมลภาวะเป็นพิษ
ด้วยทรงเล็งเห็นว่า “น้ำคือชีวิต” ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้เจริญเติบโต
และนำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดินไทย
ทั้งยังทรงพระกรุณาฯ พระราชทานแนวพระราชดำริพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำ
เพื่อบรรเทาทุกข์และอำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ราษฎร

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐