พระบารมีเกื้อหนุน ค้ำจุนระบบราง

พระบารมีเกื้อหนุน ค้ำจุนระบบราง

ในอดีต เมื่อครั้งที่เส้นทางสัญจรด้วยรถยนต์ ยังเต็มไปด้วยความยากลำบาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่ง ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดถวาย
ไปทรงเยี่ยมเยือนพสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ทรงนำความช่วยเหลือและความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาราษฎรทั่วทั้งแผนดิน
ภาพที่ทรงโบกพระหัตถ์และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์
จึงเป็นภาพคุ้นตาที่ยังความปลาบปลื้มแก่ปวงพสกนิกรมาจนถึงทุกวันนี้
อีกทั้งยังเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงสนับสนุนและพระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางของไทย
ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

ในอดีต เมื่อครั้งที่เส้นทางสัญจรด้วยรถยนต์ ยังเต็มไปด้วยความยากลำบาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่ง ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดถวาย
ไปทรงเยี่ยมเยือนพสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ทรงนำความช่วยเหลือและความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาราษฎรทั่วทั้งแผนดิน
ภาพที่ทรงโบกพระหัตถ์และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์
จึงเป็นภาพคุ้นตาที่ยังความปลาบปลื้มแก่ปวงพสกนิกรมาจนถึงทุกวันนี้
อีกทั้งยังเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงสนับสนุนและพระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางของไทย
ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐