ธ ดุจร่มโพธิ์ร่มไทร ร้อยรวมใจไทยทั่วหล้า

ธ ดุจร่มโพธิ์ร่มไทร ร้อยรวมใจไทยทั่วหล้า

“ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง”
คำกล่าวที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยอุตสาหะและพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ไม่ว่าพื้นที่แห่งนั้นจะห่างไกลทุรกันดารสักเพียงใด
ล้วนอยู่ในขอบข่ายสายพระเนตรของพระผู้เป็นกำลังของแผ่นดินทั้งสิ้น
นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ
โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้นถึง ๑๒,๔๕๔ ครั้ง ระยะทางกว่า ๘๑๗,๙๖๔.๑ กิโลเมตร
ทุกย่างพระบาทยาตราล้วนก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง
ทั้งด้านการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตลอดจนพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนากิจการด้านคมนาคมในทุกมิติ
ให้เจริญงอกงามตราบจนถึงทุกวันนี้ นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นและความอยู่ดีกินดีของประชาชน
ดุจ “ร่มโพธิ์ร่มไทร” และศูนย์รวม “จิตใจ” ของคนไทยทุกคน

“ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง”
คำกล่าวที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยอุตสาหะและพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ไม่ว่าพื้นที่แห่งนั้นจะห่างไกลทุรกันดารสักเพียงใด
ล้วนอยู่ในขอบข่ายสายพระเนตรของพระผู้เป็นกำลังของแผ่นดินทั้งสิ้น
นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ
โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้นถึง ๑๒,๔๕๔ ครั้ง ระยะทางกว่า ๘๑๗,๙๖๔.๑ กิโลเมตร
ทุกย่างพระบาทยาตราล้วนก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง
ทั้งด้านการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตลอดจนพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนากิจการด้านคมนาคมในทุกมิติ
ให้เจริญงอกงามตราบจนถึงทุกวันนี้ นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นและความอยู่ดีกินดีของประชาชน
ดุจ “ร่มโพธิ์ร่มไทร” และศูนย์รวม “จิตใจ” ของคนไทยทุกคน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐